نشانه گيري

روزي سرشناس ترين افراد با حاكم در بيرون شهر مشغول تيراندازي بودند. حاكم دستور داد كه همه ي حضار هنر خود را نشان دهند. نوبت ملا كه شد تيري در كمان گذاشته رها كرد و چون به هدف نخورد. گفت: پدرم اينطور تيراندازي مي كرد. بار دوم انداخت به هدف نخورد. گفت: برادرم هم اينطور مي انداخت. دفعه ي سوم اتفاقاً تيرش به هدف خورده و گفت: خودم هميشه اينطور تير مي اندازم
11000158_0_1549.fpx,0,0,1,1,256,183,FFFFFF
منبع:حمان جا

/ 0 نظر / 4 بازدید